Община Две могили

+ - =

Правомощия
There are no translations available.

на Общинския съвет при Община Две могили

     Общинският съвет в Община Две могили е орган на местното самоуправление, състоящ се от 13 общински съветници, които се избират от жителите на общината.
Той определя политиката за изграждане и развитие на община Две могили, като решава всички въпроси от местно значение в сферата на:
     1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинска администрация.
     2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея.
     3. Образованието, здравеопазването, културата, извънучилищните дейности.
     4. Благоустрояването и комуналните дейности.
     5. Социалните услуги.
     6. Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси.
     7. Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници.
     8. Развитието на спорта, отдиха и туризма.

В изпълнеие на своите правомощия, Общинският съвет в Община Две могили:


     1. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците – чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
     2. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците – чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
     3. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците – чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
     4. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците – чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
     5. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници – чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
     6. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници – чл. 21, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА.
     7. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници – чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА.
     8. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници – чл. 21, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
     9. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците – чл. 21, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.
     10. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници – чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
     11. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници – чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
     12. Определя размера на местните такси с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците – чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
     13. Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници – чл. 21, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
     14. Взема решение и предлага на общинската избирателна комисия да прекрати предсрочно пълномощията на общински съветник при наличието на една от хипотезите на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА – чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
     15. Взема решение и предлага на общинската избирателна комисия да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на община и кмета на кметство при наличието на една от хипотезите на чл. 42, ал. 1 от ЗМСМА – чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
     16. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците – чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.
     17. Създава кметства при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците – чл. 21, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.
     18. Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците – чл. 21, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.
     19. Одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници – чл. 21, ал. 1, т. 21 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
     20. Избира и освобождава с тайно гласуване председателя на общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците – чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 1 и ал. 3 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.
     21. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците – чл. 21, ал. 1, т. 17 във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.
     22. Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници – чл. 21, ал. 1, т. 19 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
     23. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници – чл. 21, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
     24. Решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници – чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
     25. Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници – чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
В изпълнение на своите правомощия Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.