Община Две могили

+ - =

МКБППМН

 На основание чл. 6, ал.1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) към Община Две могили има създадена Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Местната комисия изпълнява следните задачи:

 1. организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
 2. разглеждат деянията по чл. 11, ал. 1 от ЗБППМН, налагат възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 10 и 12 от ЗБППМН, както и правят предложения до съда за налагане на възпитателните мерки по т. 11 и 13 от ЗБППМН;
 3. участва в заседанията по чл. 31, ал. 1 на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат, и правят предложения по чл. 31, ал. 4 до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 73 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
 4. привеждат в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от ЗБППМН и осъществяват контрол върху изпълнението им;
 5. съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати и от поправителните домове, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
 6. следи отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове, и вземат мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
 7. упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване на нарушения сезират компетентните органи;
 8. подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
 9. упражнява контрол върху намиращите се на територията на общината детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
 10. налага мерките по чл. 15 от ЗБППМН;
 11. изучават състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения пред съответните държавни органи и обществени организации
 12. изпълняват мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.
 13.  

Състав на МКБППМН: Със Заповед № 443 от 02.06.2020 г. на Кмета на Община Две могили е опрeделен следният състав на МКБППМН:

Председател: Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили;

Секретар: Галина Милева – гл. юрисконсулт и Секретар на МКБППМН;

Членове: 1. Миглена Димитрова – мл. експерт „Образование, спорт и интеграция на малцинствата”;

                  2. Стефан Иванов – ст. инспектор в РУ на МВР – гр. Две могили;

               3. Цветелина Йорданова – Началник отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Две могили;

               4. Стефан Стефанов – Председател на УС на НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1919” – гр. Две могили;

               5. Петя Тодорова – учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили;

               6. Михаил Ванев – ст. учител в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили;

               7. Ралица Георгиева – Директор на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” – гр. Две могили;

               8. Петър Петров – управител на Център за обществена подкрепа – гр. Две могили


КОНТАКТИ С МКБППМН:

Галина Милева – гл. юрисконсулт и секретар на МКБППМН

Гр. Две могили 7150

Бул. „България” №84

Тел.: 08141/9205


Община Две могили започва прием на документи за избор на обществен възпитател.

 

  

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.