Община Две могили

+ - =

ДГ "Първи юни" село Баниска

Кратка историческа справка:
   Сградата, в която се помещава ДГ „Първи юни”, е построена през 1883 г. за начално училище. За тази цел тя се използва до 1927 г., а до 1946 г. е практическо земеделско училище. От 1957 г. същата сграда започва да служи като читалище с киносалон и библиотека.
През месец май, 1966 г. е извършен основен ремонт и е открита временна детска градина, която от 1967 г. е преобразувана в целодневна детска градина. За директор е назначена Елена Петрова, която изпълнява тази длъжност до пенсионирането си през 1993 г. През тези години базата е подобрена значително- извършени са преустройства и подобрения. От 1993 г. до 1998 г. директор на ДГ „Първи юни” е Венета Димитрова, а от 1998 г. насам- Венета Илиева.
   От учебната 2008/2009 г. към ДГ се присъединяват детските градини от селата Батишница и Бъзовец като филиали - „Снежанка” и „Детелина”.
    От 01.08.2016 г. филиалът в с. Батишница е закрит с решение на Общински съвет- Две могили.
    През последните 5 години  ДГ „Първи юни” работи по различни проекти, финансирани от Европейския съюз, по програмите  Коменски и Еразъм+., съвместно с учебни заведения от Полша, Румъния и Турция. Персоналът на детското заведение  обменя ценен опит със своите колеги от други страни. Реализират се допълнителни дейности с децата и техните родители.
   Новите тенденции на образователната ни система: квалификация на педагогическите кадри, засилване на техните знания и компетенции,  въвеждането на информационната система на образованието, участието в Национални програми и проекти  са фактори, които допринасят за повишаване  на качеството на средата, както и качеството на възпитателната и образователна работа с децата.
Мисия:
   Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно ‐ образователна дейност в детското заведение, осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение.

Визия:
   В общественото пространство детското заведение да се утвърди като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция; като среда за обучение и социализация;  като център за творчество и партньорство между  деца, родители и учители:
- осигуряваща условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст;
- съдействаща за личностно‐ориентиран и резултативно обоснован възпитателно‐ образователен процес в педагогическото взаимодействие;
- гарантираща постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа на родителите в името на децата и за децата.


Приоритети:
1.Личността на детето – център в педагогическото взаимодействие.
2.Предоставяне на възможности за право на избор (дейности; игри; материали; партньорства и др.).
3.Насърчаване на съзидателната енергия при утвърждаване на Аз-а.
4.Преживяване на радост и удовлетворение от творческия (съзидателен), действено-практически и познавателен опит на детето (акцент върху процеса; положителна оценка на резултата).
5.Създаване на условия и подкрепа на творческите способности на всяко дете във всички дейности.
6.Проява на добрите начала и позитивното у детето.
7.Подкрепа на личността на детето в проявата на общочовешки и национални добродетели.
8.Задължителната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас.
9. Качество на подготовката на детето към новата социална позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище.
10.Създаване на условия за насърчаване на играта и двигателната дейност и дейностите на открито.
11.Подкрепа, консултиране и мотивиране на новоназначените учители.


За контакти:


ДГ "Първи юни"
с. Баниска 7167, ул. "Хан Исперих" 13
обл. Русе
Тел.: 08147 - 2246
E- mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Филиал „Детелина”
с. Бъзовец 7168
ул. „Девети септември” №4
тел.: 08142 2587


Страница във Facebook:

www.facebook.com/ДГПърви-юни-сБаниска-117052551778926/


  

Фотоалбум

     

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.