Община Две могили

+ - =

Обществени поръчки след 01.10.2014 г.
Договаряне без обявление
There are no translations available.


 
Други
There are no translations available.

2016-05-03

 • Оферта за доставка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри".

Документацията за участие може да изтеглите от тук.

 
Публични покани
There are no translations available.

2016-04-06
 • "Предоставяне на застрахователни услуги на Община Две могили през 2016 г."

Публична покана.

Документация за участие.

Протокол.

Публичната покана е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9052141

2015-12-03

 • "Предоставяне на застрахователни услуги на Община Две могили през 2016 г."

Публична покана.

Документация за участие.

Протокол.

Договор.

Договор.

Договор.

Публичната покана е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9048508
2015-11-25


 • "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Две могили за зимен сезон 2015 - 2016 г."

Публична покана.

Документация за участие.

Публичната покана е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9048105.2015-10-12

 • "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Две могили за зимен сезон 2015 - 2016 г."

Публична покана.

Документация за участие.

Публичната покана е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9046659.2015-06-10


 • ” Водопроводни отклонения към гробищни паркове в с.Чилнов-/ ПИ-76 / , с.Широково , с.Острица , с.Каран Върбовка-ПИ 83 , с.Каран Върбовка-ПИ 236 , с.Кацелово-ПИ 239 , с.Кацелово-ПИ 393".

Публична покана.

Документация за участие.

Публичната покана е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9042671.2015-06-04


 • Избор на изпълнители на СМР на обект: ” Водопроводни отклонения към гробищни паркове в с.Чилнов-/ ПИ-76 / , с.Широково , с.Острица , с.Каран Върбовка-ПИ 83 , с.Каран Върбовка-ПИ 236 , с.Кацелово-ПИ 239 , с.Кацелово-ПИ 393".

Документация за участие.

Договор.

Публичната покана е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9042470.
2015-04-16


 • Избор на изпълнител на СМР на обект: "Рехабилитация на общинска пътна мрежа по ПЪТ № RS 2080 (с.К.Върбовка - местността "Лагера") и ремонт на улица "Дружба" в гр.Две могили "

Публична покана.

Документи за участие.

Протокол.

Договор.

Публичната покана е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9040823.2015-03-25


 • Избор на изпълнител на СМР на Проекта "По - качествени културни услуги чрез реконструкция и модернизация на Народно читалище "Христо Ботев - 1928" с. Бъзовец"

Публична покана.

Документация за участие.

Таблици и чертежи.

Протокол.

Договор.

Публичната покана е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9040186.2015-03-19


 • Избор на изпълнител на СМР на Проекта "По - качествени културни услуги чрез реконструкция и модернизация на Народно читалище "Христо Ботев - 1928" с. Бъзовец"


Публична покана.

Документация за участие.ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 2014-2015


Протокол от дейността на комисията може да видите тук.

Заповед и договори за зимно поддържане и снегопочистване 2014 - 2015

Справка за извършени плащания към 31.01.2015 г.2014-11-11

 • Избор на изпълнител за организация на обучения по ключови компетентности по проект "Общинска администрация Две могили - в услуга на гражданите"

Протокол 1 от дейността на комисията може да видите тук.

Договор №181 Избор на изпълнител за организация на обучения по ключови компетентности.

Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност.

Справка за извършени плащания.

Справка за извършени плащания към 28.02.2015 г.

  
Открити процедури
There are no translations available.

2016-04-13

   Открита процедура за “Доставка чрез покупка  на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили”2016-04-18


 • Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема, квота на Община  Две могили.

Решение.

Обявление.

Документация за участие.

Протокол 1.

Протокол 2.

Решение.

Договор.

2016-03-10

 • Изготвяне на технически проекти за кандидатстване пред Държавен фонд "Земеделие" с проект по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони".

Решение.

Обявление.

Документация за участие.

Протокол 1.

Протокол 2.

Решение.

Договор 262. -публикуван на 10.06.2016 г.

Приложения към договор 262. -публикуван на 10.06.2016 г.

Договор 263. -публикуван на 10.06.2016 г.

Приложения към договор 263. -публикуван на 10.06.2016 г.

Анекс - публикуван на 02.07.2018 г.

Съобщението е качено на 14.04.2016 г.
 • Покупка на течни горива – бензин А95-Н  и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили.

1. Решение и обявление.

2. Документация за участие.

3. Договор.

4. Ценово предложение.

5. Протокол 1 - 17. 07.2015

6. Протокол 2 - 27.07.2015

7. Решение - 29.07.2015
2015-03-24


 • Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звена на общинска бюджетна издръжка - детски ясли, детски градини, Общинско предприятие "Обществено хранене" на територията на Община Две могили.

Обявление на обществената поръчка.

Решение.

Документация за участие.

Решение за промяна.

Ценови оферти нови образци.

Протокол №1.

Протокол №2.

Протокол №3.

Протокол №4.

Решение.

Договор.

Договор.

Информация за сключен договор.

Информация за сключен договор. 
Вътрешни правила
There are no translations available.

 


Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.