Община Две могили

+ - =

News
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
There are no translations available.

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Уважаеми съграждани и жители на Община Две могили, през последните няколко седмици всички ние сме свидетели на пълния хаос който цари  в държавата, на липсата на политика от страна на управляващите в „оставка”, на използването на всякакви методи на въздействие от страна на опозицията на ОбС Две могили представена от политическите групи на „ГЕРБ„ и „Единни за Две могили”, които смятат, че с нарочни Декларации, могат да диктуват управлението  на Общината, като се преследват нечии лични цели и интереси.
 Като Кмет съм длъжен да Ви информирам, че предложеният проектобюджет за 2013г. не беше приет от групите общински съветници на политическа партия „ГЕРБ” и „Единни за Две могили”. В година на избори обаче, това се оказа модерно и е факт, и в други общини, но въпреки всичко аз и ръководството на Община Две могили ще направим така, че Вие жителите да не усетите по никакъв начин не приемането му.  Политическите противоборства приключват с приключването на втория тур на изборите. От тук нататък, на база положените клетви, всички трябва да работят за благото на жителите на Община Две могили – и съветниците, и Кметът и екипът, който той е избрал.
Когато казваме, че работим за Общината, е важно това да бъде подплътено с факти. Не е тайна за никого по колко и какви проекти се е работило през 2012г., това се вижда и от Решение № 285 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 18/23.11.2012г, с което е приета Информация за резултатите от участието на Община Две могили в проекти по различни оперативни програми.
През месец ноември 2012г се проведоха отчетни събрания за една година мандат във всяко едно населено място, където бяхте запознати с цялата дейност на Общинска администрация, включително и за проектите, които се реализират и предстоят да се реализират.
Трябва да е ясно, че не може да се подават проектни предложения без да има отворени мярки по съответната оперативна програма. Същите се отварят съобразно финансовия ресурс отпуснат от Европейския съюз, и тъй като 2013г е края на програмния период 2007г.-2013г. отворените мерки са ограничени. Но въпреки това сме се старали и сме кандидатсвали по мерките, които са били допустими. Имаме готови технически проекти, които при отваряне на съответната мярка сме готови да кандидатстваме с тях.
Кметът на Общината, както и общинска администрация, по силата на различни нормативни актове, внасят определен обем от информация, като Отчети, Доклади, предложения за вземане на решения. Съветниците са в пълното си право да приемат, направено от Кмета или общинска администрация предложение, да го видоизменят или да не го приемат, но като отказа бъде обоснован нормативно.
За никой не е тайна, че Боян Симеонов беше 4 годин  Заместник Кмет на Общината, а Байчо Георгиев  - 4 години Председател Общински съвет и структурирането на Общинския бюджет в своята форма съобразно финансовия ресурс спуснат ни от държавата едва ли може да бъде конструктивно по-различен от всяка предходна година. Промените са винаги частични и в конкретни пера съобразно нуждите на Общината за предстоящата година. Неприемането на един Общински бюджет е просто липса на всякаква отговорност – политическа или гражданска.
Проекто бюджета на Община Две могили е разработен от дългогодишни специалисти в областта на бюджетирането. Тези служители на общинска администрация са разработвали бюджетите на Общината през последните 14 години, което е предпоставка за наличие на необходимия опит и рутина,  и правилно отразяване съответно на приходната и разходната част на проекто бюджета за 2013г. Рамката е съобразена с условията на икономическата криза, която тресе държавата.
Всички ние сме свидетели на това което заварихме в Общината, на това което се случи през 2012 г. и сме в момент на приемане на проектобюджета за 2013 г. В нарочните Декларации публикувани от двете опозиционни партии ГЕРБ и „Единни за Две могили” в местния парламент се вижда, че се коментира проекта за бюджет 2013г. с не достатъчна компетентност впредвид спецификата на материята при съставянето на местен Бюджет. Уважаваме квалификациите на всеки един от общинските съветници, но трябва да си даваме ясна сметка, че обсъждането на един бюджет изисква повече познания в дадената област. Коментарите по проекто рамката на бюджет 2013г тиражирани в средствата за масова инфорация, наложи на  ръководството на Община Две могили и лично на Кмета  да не остават безучастни в създалия се хаос. За това сме принудени да направим поредния коментар за бюджета на Община  Две могили за 2013г.
В своите декларации опозицията коментира раздут бюджет в приходната част поради което ние сме длъжни  да внесем яснота на всички граждани в Общината, за което ще направим съпоставка на бюджетите за 2012г. и 2013г.
Приходите с общински характер в частта имуществени данъци са предвидени в общ размер 502 763.00лв което включва както следва:
1.    Патентен данък в размер на 13 000.00лв;
2.     Данък недвижими имоти 125 000.00 лв;
3.     Данък МПС 164 463.00 лв;
4.    Данък придобиване имущество 200 000.00 лв.
От информационния масив база данни местни данъци и такси при Община Две могили след годишното данъчно облагане за 2013г по ЗМДТ се получиха следните данъчни задължения в общ размер за Общината както следва:
1. Патентен данък  - 11 396,47 лв ;
2. Дължимия налог  за Данък недвижими имоти – 178 045,82 лв , което е с 53 045,82 лв заложено по-малко в прихода на Данък недвижими имоти;
3. Размера на Данък МПС за  2013г. е 266 864,75лв, което е със 102 401,75 по-малко от предвиденото в бюджета за 2013г за данък МПС.
В частта Общински такси - такса битови отпадъци в проекто бюджета са заложени 420 000.00лв От информационния масив облога на такса битови отпадъци е 600 197,32 лв, което е 180 197,32  по-малко в бюджета.
Дължимия налог за 2013г от цитираните по- горе  данъци и ТБО е в размер на  1 056 504.36лв.
В приходната част на бюджет 2013г за същите данъци са заложени сумите 722 463.00лв
Планирани по – малко приходи в размер на 334 041,36лв.
Очакваното изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост е реално изпълнима, тъй като през 2013 година  с помощтта на Частен съдебен изпълнител ще бъдат събрани вземания от минали години /38 000/, от сключени в предходни години договори за наеми на обекти, жилища и рибарници ще бъдат събрани 81 828 лв., от наем пасища и пътища - 66 902 лв. , ще бъдат отдадени под наем чрез търг на 928 дка земеделски земи в с. Кацелово за около 65 000 лв. Приходите от продажба на нефинансови активи се очаква да бъдат в размер на 180 000 лв., от които 40 000 лв от продажба на сгради в Чилнов, Могилино, Помен, Острица, 80 000 лв. от продажба на земи вДве могили, Пепелина, Баниска, Каран Върбовка, Могилино и 60 000 от продажба на дървесина.
В приходната част на бюджета са планирани средства за временни безлихвени заеми по Оперативни програми в извънбюджетната сметка на общината, до възстановяването им от Договарящите органи в размер на -312 000 лв  и възстановени безлихвени заеми от извънбюджетната сметка на общината в бюджетната в размер на 295 630 лв.

Ръковдството на Общината е създало организация за събирането на просрочени задължения от некоректните данъкоплатци чрез ЧСИ но въпреки усилията не винаги се постига пълен ефект на 100 % събираемост поради което сме били предпазливи при планирането на приходите от изброените по-горе данъци и ТБО, поради което считаме , че всичко което е написано в Декларациите за приходната част  на бюджета  е безпочвено и не вярно, за което сме длъжни да уведомим обществеността.
Политиката, която води ръководството на Общината е изключително предпазлива при изготвянато на проекто бюджета на Община Две могили.
В декларациите е обвинявана Общината че е продала имущество на стойност 193 949.00 лв а за 2013г приходите от продажби  на държавно и общинско имущество 180 000.00 лв. Съответно общинските съветници не могат да не си зададът въпроса какво ще  продават в следващите години – Уважаеми Об съветници всички решения за продажба на държавно и общинско имущество са вземани  от Вас.
Разходна част на проекто бюджет за 2013г:

Разходите са съобразени с предложенията на второстепенните разпоредители за текущ и капиталов бюджет и покриване на просрочените задължения към доставчици. Предвидени са разходи за дофинансиране на Целодневните детски градини с 21 554 лв. за обезщетения при пенсиониране на 3 бр. педагогически персонал. Тези разходи не се покриват от Единните разходни стандарти и остават за сметка на местните приходи, за разлика от  общообразователните училища, където се предоставя допълнителна субсидия.
 Планирани са разходи и за дофинасиране на Център за настаняване от семеен тип в размер на 49 021 лв и на Защитено жилище с 35 176 лв. Това се налага от определения по Методика за предоставяне на социални услуги малък брой потребители в тези социални институции, недостатъчните средства по Единни разходни стандарти и все по-скъпата издръжка.
Разходите за „Чистота” бяха заложени в съответствие с приетата план-сметка от Общински съвет Две могили, която беше занижена със 44 025 лв. в сравнение с направеното предложение в края на 2012 година. Това наложи да се направи корекция в предложения проект за Бюджет на общината за 2013 г. Също така бяха отразени в коригирания бюджет и направените предложения при последвалите консултации с Комисиите при Общински съвет, както следва:
Функция „Здравеопазване”-  в държавна дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” се завишиха бюджетните кредити за заплати, осигуровки и СБКО на медицинските сестри с 4753 лв. и се намали издръжката  със същата сума.

Функция Разходи некласифицирани в другите функции – Резерва се намалява с 28003 лв. и остава 5424 лв , средствата се пренасочват към следните функции:
Функция „ Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” – в местна дейност „Чистота” се завишиха бюджетните кредити във всички кметства за текущи разходи, а също и да се покрият 100% от просрочените задължения , както следва: Кметство Батишница – 5000 лв., Кметство Баниска – 6996 лв., Кметство Помен – 1203 лв., Кметство Бъзовец – 2560 лв., Кметство Чилнов – 1665 лв., Кметство Кацелово – 3231 лв., Кметство Каран Върбовка – 1310 лв. или общо 21963 лв.за сметка на заделения резерв за неотложни разходи
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – в местна дейност „Спортни бази за спорт за всички” се предоставя субсидия на спортен клуб по карате „Динамо” – 1000 лв. за сметка на заделения резерв за неотложни разходи
Функция Икономически дейности и услуги – в местна дейност „Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” са завишени средствата в §10-20 Разходи за външни услуги с 5040 лв. за покриване на дневните загуби на транспортна фирма от гр. Бяла по линията Помен-Бяла. за сметка на заделения резерв за неотложни разходи

    По отношение на числеността на Общинска администрация
    В началото на 2012 г. бе приета нова, оптимизирана структура на Общинската администрация, където числеността бе намалена с 5 щатни бройки. 
Увеличенията в цитираните по-горе функции бяха направени по предложения в отделните комисии на ОбС и бяха приети от страна на ръководството на Общината. Същите се финансират от предвидения в бюджета  резерв на общината, намален с 28 003. лв

    В заключение искам да кажа, че отговорността, която сме поели към Вас избирателите е нещото, което ни прави по-силни и по-уверени в управлението, което полагаме за да живеем в една чиста, уютна и спокойна Община.НИКОЛАЙ ХРИСТОВ
Кмет на Община Две могили

 
Информация за разпределение на средствата по училища и детски градини
Friday, 08 March 2013 08:13
There are no translations available.

Read more...
 
Прессъобщение
Wednesday, 27 February 2013 14:06
There are no translations available.

   Община Две могили реализира проект „Партньорство за просперитет”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А10-13-6/06.03.2012г., приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04
   На 18.02.2013 година беше сключен анекс №2 към договор №А10-13-6/06.03.2012 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съгласно който страните по договора-УО на ОПАК и Община Две могили се споразумяват, че срока на договор №А10-13-6 от 06.03.2012 г. за изпълнение на проект „Партньорство за просперитет” се удължава с 4 /четири/ месеца до 06.07.2013 г.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Ръководител на проекта

 
Покана за двадесет и трето (извънредно) заседание на Общински съвет - Две могили
Tuesday, 26 February 2013 14:38
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам V-тия Общински съвет – Две могили на двадесет и третото (извънредно) заседание, което ще се проведе от 10.00 часа на 28.02.2013 година (четвъртък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
ТРЕТИ МАРТ
Tuesday, 26 February 2013 12:24
There are no translations available.


 
<< Start < Prev 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Next > End >>

Page 121 of 141
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.