Община Две могили

+ - =

Постоянни
There are no translations available.


ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 2015 – 2019 година)


Член

Комисия Състав Позиция

1

Бюджет и финанси

Христина Димитрова
ЕФТИМОВА

Председател

Севгюл Садулова
ЮМЕРОВА

Секретар

Румен Манолов
МАРКОВ

Член

Мехмед Селманов
ЧОЛАКОВ

Член

Николай Христов
ХРИСТОВ

Член

       

2

Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба

Галя Миткова
ДОДЕВА

Председател

Георги Валентинов
ГЕОРГИЕВ

Секретар

Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ

Член

Димитър Петров
ДИМИТРОВ

Член

Стефан Димитров
СТЕФАНОВ

Член

       

3

Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма

Светлозар Милчев
ДОНЕВ

Председател

Стефан Димитров
СТЕФАНОВ

Секретар

Мехмед Руждиев
МЕХМЕДОВ

Член

Румен Стефанов
ДРАКОВ

Член

Светлана Йорданова
ЦВЕТАНОВА

Член

       

4

Здравеопазване и социална политика

 

Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ

Председател

Димитър Петров
ДИМИТРОВ

Секретар

Христина Димитрова
ЕФТИМОВА

Член

Велко Иванов
ИВАНОВ

Член

Светлана Йорданова
ЦВЕТАНОВА

Член

       

5

Земеделие, животновъдство и гори

Мехмед Селманов
ЧОЛАКОВ

Председател

Велко Иванов
ИВАНОВ

Секретар

Светлозар Милчев
ДОНЕВ

Член

Румен Стефанов
ДРАКОВ

Член

Николай Христов
ХРИСТОВ

Член

Ивайло Пенев
ИВАНОВ

Член

Севгюл Садулова
ЮМЕРОВА

Член

   
 

6

Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности

Румен Манолов
МАРКОВ

Председател

Мехмед Руждиев
МЕХМЕДОВ

Секретар

Георги Валентинов
ГЕОРГИЕВ

Член

Ивайло Пенев
ИВАНОВ

Член

Галя Миткова
ДОДЕВА

Член

       


 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.