Община Две могили

+ - =

Обява
Monday, 14 May 2018 12:25
There are no translations available.

   Община Две могили  е одобрена за финансиране като директен бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1, финансирана по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът е в изпълнение на План за действие на община Две Могили в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация 2017-2020г., Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в общината, Общински план за развитие, Националната стратегия на Р. България за интегриране на ромите 2012-2020г., Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване  2020г. и Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020г.


В тази връзка общината обявява процедура за избор на:


ПАРТНЬОРИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОП РЧР:

 
   1. Неправителствени организации;  
   2. Центрове за информация и професионално ориентиране;  
   3. Читалища;
   4. Работодатели;  
   5. Доставчици на социални и здравни услуги;
   6. Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания;  
   7. Обучаващи организации и институции;  
   8. Общини;  
   9.Национално представителни организациите (към момента на обявяване на процедурата)  на работниците и служителите (КНСБ и КТ „Подкрепа“) и на работодателите (Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата и Съюзът за стопанска инициатива).


ПАРТНЬОРИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОП НОИР:


1.  Детски градини
2.  Училища
3. Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, които биха желали да участват в изпълнението на проектa.

Кандидатите за партньори следва да изготвят представяне на организацията, която представляват, както и да опишат своите ангажименти в изпълнението на интегрираните мерки на проекта, като имат предвид, че в проекта, като асоциирани партньори ще участват териториалните структури на Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция и Министерството на образованието и науката.


Ангажиментите следва да попадат в следните области:


ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ОП РЧР:

 
-Подобряване на достъпа до заетост;
-Подобряване достъпа до образование;
-Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги;
-Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.


ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ОП НОИР:


-Допълнително обучение по български език за децата и учениците;
-Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище;
-Реинтегриране в образователната система;
-Осигуряване на подходяща образователна среда;
-Подобряване на образователната среда в детски градини и училища;
-Кариерно консултиране и професионално ориентиране;
-Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа;
-Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието;
-Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
-Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.


Мерките трябва да са съобразени с публикуваните Насоки за кандидатстване и критериите за оценка.


Критерии за подбор:
-Опит на организацията в работата с уязвими групи;
-Конкретни предложения за ангажименти  в посочените области по съответните ОП за приобщаване на уязвимите групи;
-Организациите трябва да декларират финансов капацитет;
- Всички останали изисквания към партньорските организации указани в Насоките за кандидатстване по процедурата.

Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и не дискриминация на всички организации, представили  своите виждания за проект, включващ мерки за интеграция на уязвимите групи на територията на общината.

Краен срок за подаване на предложения: 16.05.2018 г., 17:00 часа, в деловодството на община Две могили.


Лице за контакт: Галина Кръстева – ст. юрисконсулт
Тел. 08141 2006

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.