Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/442059archive_site.jpg
  • 0

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Прекъсване на движението на ППС през железопътен прелез
Joi, 20 Mai 2021 12:59
There are no translations available.

Във връзка с извършване на планов ремонт на железния път в гара Две могили е необходимо временно прекъсване на движението на ППС през железопътен прелез на км 47+610 (прелезът до ПГСС "К. А. Тимирязев") за времето от 09:00 часа до 15:00 часа на дата 25.05.2021 година.

Във връзка с извършване на планов ремонт на железния път в гара Две могили е необходимо временно прекъсване на движението на ППС през железопътен прелез на км 47+610 (прелезът до ПГСС "К. А. Тимирязев") за времето от 09:00 часа до 15:00 часа на дата 25.05.2021 година.Във връзка с извършване на планов ремонт на железния път в гара Две могили е необходимо временно прекъсване на движението на ППС през железопътен прелез на км 47+610 (прелезът до ПГСС "К. А. Тимирязев") за времето от 09:00 часа до 15:00 часа на дата 25.05.2021 година.
 
Публичен търг с явно наддаване
Joi, 20 Mai 2021 10:07
There are no translations available.

ЗАПОВЕД

 

350

20.05.2021 г., гр. Две могили


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 50, т. 1 и чл. 53, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и в изпълнение на Решениe № 270, взетo на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 15/29.12.2020 г.НАРЕЖДАМ


I. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 12 кв. м., намиращо се в двуетажна масивна сграда с площ от 150 кв. м. по Акт за публична общинска собственост № 4036/15.03.2019 г. (сградата на новото Кметство в с. Батишница), попадаща в „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., съставляващо УПИ VIII – 237 в кв. 21 по регулационния план на с. Батишница, община Две могили, обл. Русе за срок от 10 /десет/ години за предоставяне на услуги на населението.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Началната месечна наемна цена при провеждане на търга е в размер на 18,00 лв. (осемнадесет лева и нула стотинки) без ДДС и 21,60 лв. (двадесет и един лева и шестдесет стотинки) с ДДС.

2. Стъпката на наддаване е в размер на 2,16 лв. (два лева и шестнадесет стотинки) - 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем е в размер на 2,16 лв. (два лева и шестнадесет стотинки) - 10 % от началната тръжна цена, която се внася по банкова сметка с IBAN BG25UBBS80023300343910, ОББ АД най-късно до 16:00 часа на 03.06.2021 г. след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, платена по посочената банкова сметка. Не се допускат до участие в тръжната процедура кандидати, които не са внесли депозит за участие в посочения размер и срок, установени по-горе.

Citeşte mai mult...
 
Временна забрана за движението на моторни превозни средства
Miercuri, 19 Mai 2021 12:47
There are no translations available.

 
Обява
Marţi, 18 Mai 2021 12:45
There are no translations available.

Офис за военен отчет-Община Две могили Ви информира, че със заповед ОХ- 308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО).

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, както следва: да са пълнолетни граждани на РБ и да нямат друго гражданство, да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерев, да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв, да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация. Кандидатите могат да заявят за заемане до 3 (три) длъжности. До 09.07.2021г. те следва да подадат заявление до началника на ЦВО (чрез военните окръжия) по постоянен адрес.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване  можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Две могили

гр. Две могили, бул. „България” №92

телефон: 0887 470 505

 

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-vakantni-dlzhnosti-za-sluzhba-v-dobrovolniya-rezerv-s-provezhdane-na-konkurs

 
Обява
Marţi, 18 Mai 2021 12:32
There are no translations available.

За вакантни длъжности във военните формирования на Военноморските сили за служба в доброволния резерв  на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.


1. Със заповед № ОХ-308/15.04.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 148 вакантни длъжности,както следва:

1.1. Във в.ф. 22580 - Варна, 6 бр. ;

1.2. Във в.ф. 38010 - Варна, 81 бр.

1.3. Във в.ф. 56080 - Варна, 10 бр. ;

1.4. Във в.ф. 22480 - Бургас, 47 бр. ;

1.5. Във в.ф. 34590 - Бургас, 4 бр.

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности (мъже/жени) трябва да отговарят на  следните изисквания:

         2.1. да имат средно или по-високо образование;

         2.2. да не са по-възрастни от 40 години, към датата на сключване на договора за военна служба;

         2.3. да са годни за военна служба;

         2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

         2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

         2.6. да нямат друго гражданство;

         2.7. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

         2.8. да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

         2.9. да са психологично пригодни.


Срок за подаване на документи до 28.07.2021г

 

       Линк към обявата: http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vms.pdf


 

За контакт и информация за:

    • Военно окръжие І степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
    • Офис за военен отчет Две могили, бул.”България” 92, тел. 0887 470 505

интернет сайтове:

    • на Министерство на отбраната - www.mod.bg;
    • на Централно военно окръжие - www.comd.bg.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 8 din 290
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.