Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/442059archive_site.jpg
  • 0

Прекъсване на движението на ППС през железопътен прелез
20 Май 2021

Във връзка с извършване на планов ремонт на железния път в гара Две могили е необходимо временно прекъсване на движението на ППС през железопътен прелез на км 47+610 (прелезът до ПГСС "К. А. Тимирязев") за времето от 09:00 часа до 15:00 часа на дата 25.05.2021 година.

Във връзка с извършване на планов ремонт на железния път в гара Две могили е необходимо временно прекъсване на движението на ППС през железопътен прелез на км 47+610 (прелезът до ПГСС "К. А. Тимирязев") за времето от 09:00 часа до 15:00 часа на дата 25.05.2021 година.Във връзка с извършване на планов ремонт на железния път в гара Две могили е необходимо временно прекъсване на движението на ППС през железопътен прелез на км 47+610 (прелезът до ПГСС "К. А. Тимирязев") за времето от 09:00 часа до 15:00 часа на дата 25.05.2021 година.
 
Публичен търг с явно наддаване
20 Май 2021

ЗАПОВЕД

 

350

20.05.2021 г., гр. Две могили


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 50, т. 1 и чл. 53, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и в изпълнение на Решениe № 270, взетo на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 15/29.12.2020 г.НАРЕЖДАМ


I. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 12 кв. м., намиращо се в двуетажна масивна сграда с площ от 150 кв. м. по Акт за публична общинска собственост № 4036/15.03.2019 г. (сградата на новото Кметство в с. Батишница), попадаща в „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., съставляващо УПИ VIII – 237 в кв. 21 по регулационния план на с. Батишница, община Две могили, обл. Русе за срок от 10 /десет/ години за предоставяне на услуги на населението.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Началната месечна наемна цена при провеждане на търга е в размер на 18,00 лв. (осемнадесет лева и нула стотинки) без ДДС и 21,60 лв. (двадесет и един лева и шестдесет стотинки) с ДДС.

2. Стъпката на наддаване е в размер на 2,16 лв. (два лева и шестнадесет стотинки) - 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем е в размер на 2,16 лв. (два лева и шестнадесет стотинки) - 10 % от началната тръжна цена, която се внася по банкова сметка с IBAN BG25UBBS80023300343910, ОББ АД най-късно до 16:00 часа на 03.06.2021 г. след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, платена по посочената банкова сметка. Не се допускат до участие в тръжната процедура кандидати, които не са внесли депозит за участие в посочения размер и срок, установени по-горе.

продължава...
 
Временна забрана за движението на моторни превозни средства
19 Май 2021

 
Обява
18 Май 2021

Офис за военен отчет-Община Две могили Ви информира, че със заповед ОХ- 308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО).

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, както следва: да са пълнолетни граждани на РБ и да нямат друго гражданство, да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерев, да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв, да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация. Кандидатите могат да заявят за заемане до 3 (три) длъжности. До 09.07.2021г. те следва да подадат заявление до началника на ЦВО (чрез военните окръжия) по постоянен адрес.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване  можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Две могили

гр. Две могили, бул. „България” №92

телефон: 0887 470 505

 

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-vakantni-dlzhnosti-za-sluzhba-v-dobrovolniya-rezerv-s-provezhdane-na-konkurs

 
Обява
18 Май 2021

За вакантни длъжности във военните формирования на Военноморските сили за служба в доброволния резерв  на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.


1. Със заповед № ОХ-308/15.04.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 148 вакантни длъжности,както следва:

1.1. Във в.ф. 22580 - Варна, 6 бр. ;

1.2. Във в.ф. 38010 - Варна, 81 бр.

1.3. Във в.ф. 56080 - Варна, 10 бр. ;

1.4. Във в.ф. 22480 - Бургас, 47 бр. ;

1.5. Във в.ф. 34590 - Бургас, 4 бр.

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности (мъже/жени) трябва да отговарят на  следните изисквания:

         2.1. да имат средно или по-високо образование;

         2.2. да не са по-възрастни от 40 години, към датата на сключване на договора за военна служба;

         2.3. да са годни за военна служба;

         2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

         2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

         2.6. да нямат друго гражданство;

         2.7. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

         2.8. да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

         2.9. да са психологично пригодни.


Срок за подаване на документи до 28.07.2021г

 

       Линк към обявата: http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vms.pdf


 

За контакт и информация за:

    • Военно окръжие І степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
    • Офис за военен отчет Две могили, бул.”България” 92, тел. 0887 470 505

интернет сайтове:

    • на Министерство на отбраната - www.mod.bg;
    • на Централно военно окръжие - www.comd.bg.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 290

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.