Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

П Р Е С И Н Ф О Р М А Ц И Я
27 Април 2020

   Общините в русенска област ще съдействат на своите жители за подаване в офиса на НАП в Русе на документи, свързани с актуализиране  на техния здравноосигурителен статус.

      Във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение ръководствата на НАП и НСОРБ обединиха усилията си за   осигуряване на нова възможност на лица с прекъснати здравноосигурителни права да подават Декларация образец №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и др. документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на съответните Общински администрации и кметства. Това се налага, защото има лица с прекъснати здравноосигурителни права, за които е невъзможно да посетят лично офис на НАП, поради наложените ограничения в придвижването от едно населено място в друго и не могат да се възползват от възможността за подаване на документи по електронен път с персонален идентификационен код или класифициран електронен подпис.

        Офисът на НАП в Русе се обърна към общинските ръководства в региона да определят свои служители, при които гражданите да могат да подадат Декларация образец № 7. Техен ангажимент е да  установят самоличността на лицето, направило волеизявлението (чрез проверка на лична карта или друг официален документ за самоличност); да сканират представените документи и да ги изпратят по електронна поща в офиса на русенската приходна администрация. След входиране и обработка на документите, офисът на НАП в Русе ще върне информация за резултата от обработката им по електронната поща на общинската администрация, за да може същата да бъде предоставена за сведение на лицето. Общинските служители нямат правомощия за даване на разяснения, предоставяне на допълнителна информация за размера на задължения за здравноосигурителни вноски, както и анализ на представените документи. Всички общински ръководства в областта вече са създали тази организация, а за община Русе съдействието е осигурено от кметовете на населени места.

       Гражданите, които подлежат на задължително осигуряване към НЗОК, но не са здравно осигурени (например трайно безработните без право на парично обезщетение за безработица), плащат здравни осигуровки за своя сметка и подават еднократно Декларация образец № 7, в която посочват избраният от лицето здравноосигурителен доход.  В рубриката „Здравно осигуряване“ на интернет страницата на агенцията www.nap.bg има информацията за попълване и подаване на декларацията, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен.

       Хората, които са безработни и получават парично обезщетение за безработица не плащат здравноосигурителни вноски, които за тях са за сметка на държавния бюджет.

       Невнасянето на повече от 3-месечни здравни осигуровки за предходните 36 месеца лишава тези хора от здравноосигурителни права. Здравният статус се възстановява, когато лицето внесе всички дължими здравни вноски през последните 5 години. Здравните осигуровки за хора, които през 2020 г. не работят на трудови или приравнени на тях договори вече е не по-малка от 24,40 лв. за всеки месец, след направените промени в нормативната база и повишената сума на минималния осигурителен доход на 610 лв.. Внасянето им трябва да стане до 25-то число на месеца, следващ този, за който са дължими. Например за април 2020 г. здравната осигуровка се плаща до 25 май 2020 г.

          Проверка на здравноосигурителния статус може да се направи чрез сайта на НАП на адрес https://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html с въвеждане на ЕГН или личен номер на чужденец. За повече информация клиентите могат да позвънят на националния телефон на НАП 0700 18 700.


 
Публичен търг с явно наддаване
24 Април 2020

продължава...
 
Покана за седмото заседание на Общински съвет – Две могили
23 Април 2020

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІII-мия Общински съвет – Две могили на седмото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 30.04.2020 година (четвъртък), в конферентната зала на Община Две могили

 
Публичен търг с явно наддаване
23 Април 2020

продължава...
 
Заповед № 328
21 Април 2020

З А П О В Е Д

 

328

21.04.2020 г., гр. Две могили


   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Н А Р Е Ж Д А М:

 

  I. Разрешавам функционирането на пазара в град Две могили всяка събота от седмицата, считано от 25.04.2020 г. от 09:00 до 13:00 ч.

  II. С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач, задължително да се спазват следните противоепидемични мерки:

 1. Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
 2. Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;
 3. Спазване на лична хигиена и дезинфекция;
 4. Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им.

   При констатиране на нарушения, във връзка с неспазване на противоепидемичните мерки, пазара ще бъде затворен до второ нареждане.

  III. Настоящата Заповед да се доведе до знанието на жителите на община Две могили за сведение и изпълнение.

  IV. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Георги Великов – зам.-кмет

   на община Две могили и служителите на РУ на МВР – Две могили.

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили


 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 6 от 237

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.