Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Dve Mogili Municipality
Съобщение
Monday, 27 April 2020 12:44
There are no translations available.

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   Във връзка с извънредното положение, въведено на територията на Република България и в изпълнение на препоръките на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19, упоменати в Заповед №122/11.03.2020г. и №124/14.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, както и Заповед №214/16.03.2020г. на Кмета на Община Две могили, относно и с оглед безопасността на населението, с Решение №120 по Протокол №6/27.03.2020г. на Общински съвет Две могили бе приета промяна в Културния календар за 2020 година, като до 30 юни т.г. са отменени всички културни мероприятия.

   В този период е и ежегодния Празник на град Две могили и Седмица на Община Две могили в дните от 6-ти до 12-ти май, които през 2020 година няма да се проведат.

 

Божидар Борисов

кмет на Община Две могили

 
П Р Е С И Н Ф О Р М А Ц И Я
Monday, 27 April 2020 11:10
There are no translations available.

   Общините в русенска област ще съдействат на своите жители за подаване в офиса на НАП в Русе на документи, свързани с актуализиране  на техния здравноосигурителен статус.

      Във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение ръководствата на НАП и НСОРБ обединиха усилията си за   осигуряване на нова възможност на лица с прекъснати здравноосигурителни права да подават Декларация образец №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и др. документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на съответните Общински администрации и кметства. Това се налага, защото има лица с прекъснати здравноосигурителни права, за които е невъзможно да посетят лично офис на НАП, поради наложените ограничения в придвижването от едно населено място в друго и не могат да се възползват от възможността за подаване на документи по електронен път с персонален идентификационен код или класифициран електронен подпис.

        Офисът на НАП в Русе се обърна към общинските ръководства в региона да определят свои служители, при които гражданите да могат да подадат Декларация образец № 7. Техен ангажимент е да  установят самоличността на лицето, направило волеизявлението (чрез проверка на лична карта или друг официален документ за самоличност); да сканират представените документи и да ги изпратят по електронна поща в офиса на русенската приходна администрация. След входиране и обработка на документите, офисът на НАП в Русе ще върне информация за резултата от обработката им по електронната поща на общинската администрация, за да може същата да бъде предоставена за сведение на лицето. Общинските служители нямат правомощия за даване на разяснения, предоставяне на допълнителна информация за размера на задължения за здравноосигурителни вноски, както и анализ на представените документи. Всички общински ръководства в областта вече са създали тази организация, а за община Русе съдействието е осигурено от кметовете на населени места.

       Гражданите, които подлежат на задължително осигуряване към НЗОК, но не са здравно осигурени (например трайно безработните без право на парично обезщетение за безработица), плащат здравни осигуровки за своя сметка и подават еднократно Декларация образец № 7, в която посочват избраният от лицето здравноосигурителен доход.  В рубриката „Здравно осигуряване“ на интернет страницата на агенцията www.nap.bg има информацията за попълване и подаване на декларацията, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен.

       Хората, които са безработни и получават парично обезщетение за безработица не плащат здравноосигурителни вноски, които за тях са за сметка на държавния бюджет.

       Невнасянето на повече от 3-месечни здравни осигуровки за предходните 36 месеца лишава тези хора от здравноосигурителни права. Здравният статус се възстановява, когато лицето внесе всички дължими здравни вноски през последните 5 години. Здравните осигуровки за хора, които през 2020 г. не работят на трудови или приравнени на тях договори вече е не по-малка от 24,40 лв. за всеки месец, след направените промени в нормативната база и повишената сума на минималния осигурителен доход на 610 лв.. Внасянето им трябва да стане до 25-то число на месеца, следващ този, за който са дължими. Например за април 2020 г. здравната осигуровка се плаща до 25 май 2020 г.

          Проверка на здравноосигурителния статус може да се направи чрез сайта на НАП на адрес https://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html с въвеждане на ЕГН или личен номер на чужденец. За повече информация клиентите могат да позвънят на националния телефон на НАП 0700 18 700.


 
Публичен търг с явно наддаване
Friday, 24 April 2020 11:20
There are no translations available.

Read more...
 
Покана за седмото заседание на Общински съвет – Две могили
Thursday, 23 April 2020 11:12
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІII-мия Общински съвет – Две могили на седмото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 30.04.2020 година (четвъртък), в конферентната зала на Община Две могили

 
Публичен търг с явно наддаване
Thursday, 23 April 2020 05:50
There are no translations available.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 236
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.